Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Foreningen
Bestyrelse
Nyt fra Bestyrelsen
Deklaration
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Ejerskifte
Nyttige Links
Kontakt
 

Vedtægter

   
Foreningens vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2023.

Åbn Vedtægter i pdf-format
(åbner i separat vindue)

V E D T Æ G T E R

§ 1

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr. 35548211

§ 2

Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus

§ 3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fremsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer mv. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.


Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§ 4

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket fra matr. nr. 7 de. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en genrealforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mode dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt parcellens matr. nr.

§ 6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne med en forholdsmæssig delt, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver grund, vedkommende ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent til foreningen forfalder til betaling hvert års 1.7. og indbetales til foreningens bankkonto via tilmelding til Betalingsservice. PBS-nummer 01367986, Debitor grp. 00001.
Udelades tilmelding til Betalingsservice opkræves ekstra gebyr på kr. 100,-.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Kassereren kan, når et medlem i mere end en måned har været i restance til foreningen, med 8 dages varsel og efter skriftlig påmindelse lade forfaldne ydelser inddrage gennem retslig inkasso. De derved opståede udgifter afholdes af medlemmet.

Er restancen ikke indbetalt inden 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

Generalforsamlingen

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af februar måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem med indkaldelsen.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.      Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer

4.      Rettidigt indkomne forslag

5.      Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

7.      Valg af to revisorer

8.      Valg af en revisorsuppleant

9.      Eventuelt
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Hver parcel har på generalforsamlingen én stemme

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt.

Beslutningen på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog § 11.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underrette foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 12

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af formandens forfald, vælger bestyrelsen en ny formand indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis et flertal af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten for denne indtræder da i dennes sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden og to medlemmer finder det nødvendigt.

Der skrives referat fra hvert enkelt bestyrelsesmøde samt fra generalforsamlingen, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 13 A

Følgende bliver ikke længere husstandsomdelt, men vil være tilgængelige
for medlemmerne på foreningens hjemmeside: www.skaeringsandager.dk :

1.      Referat fra generalforsamling

2.      Foreningens regnskab:

a.       Årsregnskab

b.      Budget

c.       Balance

Medlemmer kan, ved henvendelse til bestyrelsen, anmode om at få tilsendt referat samt regnskab.

§ 14

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formanden og et medlem af bestyrelsen.

 

Revisorer og regnskab

§ 15

Generalforsamlingen vælger to revisorer og én revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til sted, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 15

Generalforsamlingen vælger to revisorer og én revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til sted, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

§ 16

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1990. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest den 28. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt og kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 17

Medlemmernes indbetalinger til foreningen foretages via tilmelding til Betalingsservice.

På foreningens bankkonto kan der kun disponeres af kassereren i forening med formanden.

Kontant beholdning må ikke forefindes.

§ 18

Opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændring gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Århus Kommune og andre påtaleberettigede i forhold til den tinglyste bebyggelsesdeklaration.

Særlige bestemmelser

§ 19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved først kommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

Godkendelse m.v.

§ 21

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

****************

 

Ovenstående er vedtaget på Grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 20. februar 2023.

****************