Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2011
Budget 2012
 

Generalforsamling 2012

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012

Tirsdag, d. 28. februar 2012 blev der i Skæring Kirkes lokaler afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
  4. Rettidig indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsupplent
  9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bodil Hinge (nr. 13) blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen ved formand Morten Rasmussen aflagde beretning for det forgangne år.

Det har været et stille år og der har været afholdt 3 møder hvor man har drøftet de faste punkter som Økonomi og grønne områder.

Der er etableret oprydning i de grønne områder op mod busvejen, hvor buske og træer er blevet meget store. Opgaven er delt i 2 hvoraf den første del er påbegyndt i starten af 2012. Den anden ½ del gennemføres ultimo 2012. Endvidere er det planen af det hundetoilet der er finde i området ved busvejen skal sløjfes i løbet af 2012, da det ikke længere benyttes til det oprindelige formål.

Poppeltræerne langs stien er også blevet drøftet. Foreningen har ikke hørt yderligere fra kommunen omkring fældning af træerne. Vi ved fra tidligere drøftelse, at kommunen ikke ønsker at betale for fældning af træerne, og bestyrelsen har derfor valgt at forholde os afventende da det er en økonomisk stor post for foreningen at få træerne fældet. Forventet pris + 100.000

Henrik Kjærsgaard (nr. 81) har tidligere oplyst, at han evt. kan tage en snak med kommunen omkring fældningen.

Vores overkørsler er blevet renoveret og sten lagt om. Vejene gennemgås i efteråret for revner og evt. båndforsejling inden vinteren.

Beretningen blev her efter godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

Frands Hollænder gennemgik det reviderede regnskab som viste et overskud på 48.073,27 og en egenkapital på 349.374,38. Kassereren oplyste at regnskabet var i overensstemmelse med budgettet.

Regnskabet blev her eftergodkendt uden bemærkninger.

4. Rettidig indkomne forslag
 

  • Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:

1.       §12, stk. 1 - ændres fra:
”Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.”

ændres til:
”Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. I tilfælde af formandens forfald, vælger bestyrelsen en ny formand indtil næste generalforsamling.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2.       §13 A - ny:
”Følgende bliver ikke længere husstandsomdelt, men vil være tilgængelige
for medlemmerne på foreningens hjemmeside:

1.       Referat fra generalforsamling

2.       Foreningens regnskab:

a.       Årsregnskab

b.      Budget

c.       Balance

      Medlemmer kan, ved henvendelse til bestyrelsen, anmode om at få tilsendt referat samt regnskab.”

      Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

3.       §15, stk. 2 – ændres fra:
”Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til sted, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.”

ændres til:
”Revisorerne gennemgår mindst én årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til sted, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4.       §16 – ændres fra:
”Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1990. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 14. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt og kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.”

ændres til:
”Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1990. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest den 28. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt og kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsamling.”

Forsalget blev enstemmigt vedtaget.

5.       §17, stk.2 – ændres fra:
”På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden. ”

ændres til:
”På kontoen kan kun hæves af kassereren med formanden.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.       §17, stk. 4 – ændres fra:
” Formand, næstformand samt kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.”

ændres til:
Formand samt kassereren skal være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af bestyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Kassereren gennemgik det fremlagte budget som stort set følger det foregående år. Kontingentet forbliver uændret i 2012.03.04

Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Morten Munk Rasmussen (nr. 3), og Claus Ravn Nielsen (nr. 105). Morten Munk Rasmussen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.  Bestyrelsen foreslog genvalg af Claus Ravn Nielsen.

Som nyt medlem blev generalforsamlingen enstemmigt Søren Schmidt (nr. 9).

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Michael Krone (nr. 11) og Bodil Hinge (nr. 13) som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer

På valg var Henrik Svendsen(nr. 37) og Peter Øst (nr. 85).

Bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik Svendsen og nyvalg af Erling T. Paulsen (nr. 43).

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog valg af Morten Munk Rasmussen, hvilket generalforsamlingen sagde ja til.

9. Eventuelt

Snerydning

Områdets snerydning blev drøftet og foreningen har aftale omkring snerydning. Snerydning i området foretages efter behov. Der opfordres fortsat til at hver enkelt husejer for foretaget snerydning og saltning ud for egen ejendom

Herefter var der lidt yderligere snak om de grønne områder, og en beskæring af de små æbletræer der står rundt i kvarteret vil blive drøftet med gartneren.

---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den 12. april 2012

Torben Wulff Hansen    Frands Hollænder      Claus R. Nielsen       Claus Haase     Søren Schmidt
Formand                      Kasserer

Referat godkendt af dirigent den 12. april 2012

Bodil Hinge