Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2010
Budget 2011
 

Generalforsamling 2011

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 22. februar 2011

Tirsdag den 22. februar 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Ove Møldrup (nr. 101) blev enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen ved formand Morten Munk Rasmussen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

2010 har været et roligt år i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst, hvor der er afholdt 3 bestyrelsesmøder samt 1 fællesmøde, efter generalforsamlingen i februar 2010.

Bestyrelsen har i 2010 behandlet følgende emner:

Vedligeholdelse af grønne områder

2010 er det første år med vores nye anlægsgartnerfirma H. Hoffmann, der overtog opgaven efter Anlægsgartner Nygaard.

Skiftet har medført en besparelse på ca. 27.000 kr., og bestyrelsen vurderer at kvaliteten og kvantiteten af det udførte arbejde er på højde med niveauet fra den tidligere anlægsgartner.

Udover årets ordinære arbejde er der gennemført enkelte udtyndinger i beplantningen. Herudover er der aftalt at grundejerforeningens del af mirabelle hækken fremover klippes to gange om året.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at nedlægge hundetoilettet på fællesarealet. Vi har modtaget tilbud fra vores anlægsgartner på 5.300 kr. for dette arbejde. Bestyrelsen finde dette dyrt, og vil i stedet foreslå, at grundejerforeningen selv udfører dette arbejde en gang i løbet af foråret.

Fældning af poppeltræer langs sti

Bestyrelsen har i 2010 arbejdet videre med at overbevise Århus Kommunen om at forestå fældning af de 24 poppel træer langs stien ved busvejen, i lighed med Skæring Sandheden, der fik fældet deres træer i 2008.

Dette er imidlertid ikke lykkedes og den 4. oktober modtog vi endnu et afslag fra kommunen. Begrundelsen for afslaget er igen, at fællesarealet hvor træerne blev plantet var ejet af kommunen og blev overdraget til grundejerforeningen sammen med overdragelsen af de øvrige arealer i 1990, mens de træer der blev plantet langs den samme sti på samme tidspunkt på det areal der nu er omfattet af Skæring Sandhedens fællesareal blev plantet på privat grund.

Bestyrelsen vurderer at det ikke er muligt at komme videre med sagen ad denne vej.

Imidlertid har Henrik fra nr. 81 tilbudt at have en uformel drøftelse med sine kontakter i kommunen.

Såfremt der ikke kommer noget ud af dette, må vi nok imødese selv at skulle bekoste fældning af træerne. Vi har i denne forbindelse modtaget tilbud fra vores anlægsgartner på fældning, rodfræsning og bortskaffelse til en samlet pris på 106.000 kr.

En efterfølgende genplantning af nye træer i en anden sort vil ske i samarbejde med vor nabo grundejerforening således at ruten lags stien fremstår som en helhed.

Asfaltbelægning og veje

Som led i den normale vedligeholdelse af vores veje er der i 2010 blevet gennemført båndforsegling af alle konstaterede revner.

Herudover er det konstateret at vores brostensoverkørsler ikke ligger ordentligt. Det er derfor besluttet at samtlige overkørsler skal omlægges i 2011, og der er indgået aftale med vores anlægsgartner herom. Prisen for dette bliver ca. 38.000 kr. der er afsat i budgettet for 2011.

Snerydning

Som alle ved har vi igen i år været velsignet med en lang og hård vinter, og igen har det vist sig vanskeligt at holde vores veje fri for sne. Vi har i år fornyet fores aftale om rydning af sne med vores sædvanlige vognmand. Som udgangspunkt vurder han selv hvornår der skal ryddes, og rykker derfor selv ud når det er holdt op med at sne og fyge.

En snerydning koster ca. 1.900 kr. pr. gang.

Som udgangspunkt er det fortsat bestyrelsens opfattelse, at snerydning og glatførerbekæmpelse påhviler den enkelte grundejer. Dette er i overensstemmelse med vores grundejerforeningens ordensreglement samt kommunens bestemmelser omkring glatførerbekæmpelse.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

Kassereren (Frands Hollænder) gennemgik det af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på kr. 44.542,94, og en egenkapital på kr. 315.301,11. Kassereren oplyste, at regnskabet var i overensstemmelse med budgettet.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag

Der er ikke modtaget rettidigt indkommende forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

Kasserer (Frands Hollænder) gennemgik det fremlagte budget med uændret kontingent. Budgettet følger grundlæggende det foregående år. Dog er der ekstraordinært afsat kr. 40.000 til vedligeholdelse af egne veje i form af omlægning af brosten i overkørslerne. Heraf tages kr. 35.000 fra vejfonden.

Budgettet samt kontingentet for 2011 blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Frands Hollænder (nr. 49) og Claus Haase (nr. 67) der begge var villige til genvalg. Herudover har Eva Skourup (nr. 87) valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog genvalg af begge kandidater. Som nyt medlem af bestyrelsen indtræder Torben Hansen (nr. 107).

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt de 2 medlemmer samt Torben Hansen som nyt medlem.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Ove Møldrup (nr. 101) og Michael Krone (nr. 11) som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant

På valg var Erling Terp Paulsen (nr. 43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

På generalforsamlingen blev der efterspurgt en status på sagen om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat.

Morten Munk Rasmussen kontakter Rafen & Søn for at få en status på sagen.

---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den 02. april 2011

Morten Munk Rasmussen             Frands Hollænder          Claus R. Nielsen            Claus Haase
Formand                                    Kasserer

Referat godkendt af dirigent den 02. april 2011

Ove Møldrup