Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2009
Budget 2010
 

Generalforsamling 2010

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 25. februar 2010

Tirsdag den 25. februar 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent 

Mikkel Friis Rossa (nr. 5) blev enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen ved formand Morten Munk Rasmussen aflagde beretning for det forløbne år:

Bestyrelsen har i 2009 afholdt møder den 20. januar, 9. juni og 15. december og har behandlet følgende emner:

Grønne områder

1.      Vedligeholdelse af grønne områder

Vores gartner har i 2009 fortsat den beskæring af fællesarealerne der blev påbegyndt i 2008.  Bestyrelsen har dog ikke fuldt ud været tilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde, herunder specielt den oprydning eller mangel på samme der har præget arbejdet. Det var aftalt, at kviste og smågrene kunne efterlades i buskadset for at formulde, men vi har efterfølgende kunne konstatere, at afskårne grene var efterladt i en sådan størrelse, at organisk nedbrydning ikke var muligt indenfor en overskuelig fremtid.

Aftalen med vores gartner udløber til marts 2010, og bestyrelsen besluttede derfor at indhente tilbud fra en konkurrerende anlægsgartner til sammenholdelse med det tilbud vi modtog fra anlægsgartner Nygaard.

Tilbuddet fra anlægsgartner Nygaard var steget til ca. 69.000 kr. pr. år, svarende til en stigning på ca.15 % i forhold til den foregående periode.

Til sammenligning udgjorde tilbuddet fra anlægsgartnerfirmaet H. Hoffmann 41.250 kr. pr. år.

Bestyrelsen vurderer at grundlaget for de 2 tilbud er sammenlignelige, og har derfor besluttet at skifte anlægsgartner med en årlig besparelse på 27.750 kr. pr. år til følge.

2.      Fældning af poppel træer langs sti

Som vedtaget på generalforsamlingen i februar 2009 har bestyrelsen arbejdet videre med at overbevise Århus Kommunen om at forestå fældning af de 24 poppel træer langs stien ved busvejen, i lighed med Skæring Sandheden, der fik fældet deres træer i 2008.

Den 10. marts 2009 skrev vi Århus Kommunen, og anmoder dem om at forestå træfældningen i lighed med den fældning Skæring Sandheden har fået foretaget. Vores begrundelse for anmodningen var den samme som Skæring Sandheden havde anvendt. Det var kommunen der havde plantet træerne inden overdragelse af arealerne til grundejerforeningen.

Den 27. april modtog vi et kortfattet svar fra Århus Kommune, der meddelte at kommunen godt kunne påtage sig denne opgave, og at de efter henvendelse gerne ville udarbejde et tilbud til grundejerforeningen over omkostningerne for dette anlægsarbejde.

Kommunen valgte således bevist ikke at forholde sig til det anførte i vores skrivelse.

Ved brev af 15. juli anmoder vi kommunen om at forholde sig til vores skrivelse, og bekræfte, at de i lighed med arbejde udført for Skæring Sandheden er indstillet på at udføre arbejdet for egen regning.

Den 4. september modtog vi svar fra Kommunen. Kommunen realitetsbehandler her vores henvendelse, men ender fortsat med at give afslag på at forestå fældning af træer og udbedring af skader på sti mv.

Begrundelsen for afslaget er, at de træer der blev plantet på vores fællesareal var ejet af kommunen og blev overdraget til grundejerforeningen sammen med overdragelsen af de øvrige arealer i 1990, mens de træer der blev plantet langs den samme sti på samme tidspunkt på det areal der nu er omfattet af Skæring Sandhedens fællesareal blev plantet på privat grund.

Dette er for så vidt korrekt, da der var tale om en privat udstykning (Sommer), men vi mener fortsat, at kommunen har et ansvar, at de valgte at planter træer der måtte anses for på sigt at danne et rodnet der ville ødelægge det nærliggende sti areal.

Vi mener derfor fortsat, at vi skal forsøge at overbevise kommunen om at de har et ansvar i denne forbindelse, og eventuelt forsøge at indgå et kompromis.

Vi vil arbejde videre ud fra denne forudsætning i 2010.

3.      Areal ved busvejen

Arealet ved busvejen trænger fortsat til en kraftig sanering på grund af de selvsåede popler. Arealet er ejet af Århus Kommune, og vi vil forsøge at inddrage dette i debatten omkring fældning af poppeltræerne.

 4.      Asfaltbelægning

Bestyrelsen har i 2009 gennemgået vejbelægningen med henblik på at få udbedret eventuelle nye revnedannelser mv. Det blev ikke fundet nødvendigt at gennemføre båndforsegling eller andre vedligeholdelsesarbejder i 2009. Vi vil i løbet af foråret 2010 gennemgå vejbelægningen igen.

Snerydning

Bestyrelsen er bekendt med, at en række beboere ikke har været tilfreds med den snerydning eller mangel på samme der har fundet sted i perioden.

Som udgangspunkt, er det bestyrelsens opfattelse, at snerydning og glatførerbekæmpelse påhviler den enkelte grundejer. Dette er i overensstemmelse med vores grundejerforenings ordensreglement samt kommunens bestemmelser omkring glatførerbekæmpelse.

I henhold til grundejerforeningens ordensreglement, der blev ajourført på generalforsamlingen i 2002, vil grundejerforeningen dog forestå snerydning ved kraftigt snefald. Dette tolker bestyrelsen som et snefald, der vil forhindre almindelig udkørsel fra området. Dette har efter bestyrelsens opfattelse ikke været tilfældet i indeværende vinter.

Bestyrelsen har dog fundet anledning til at omdele et skriv med de gældende regler, da det er vores opfattelse, at flere grundejere ikke har været bevist om deres forpligtelser.

Afslutning

Tak

Til slut takkede formanden Mikkel Friis Rossa for hans indsats i bestyrelsen de seneste 4 år. Mikkel er på grund af personlige forhold forhindret i at genopstille. Vi har i bestyrelsen bl.a. nydt godt af Mikkels juridiske ekspertise i forbindelse med sagen omkring fældning af vores poppel træer, og Mikkel har lovet at bistå bestyrelsen i forbindelse med den forestående dialog med kommunen.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

Kassereren (Frands Hollænder) gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud, stort kr. 27.818,09, og en egenkapital, stor kr. 270.758,17. Kassereren oplyste, at regnskabet var i overensstemmelse med budgettet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse 

Kassereren (Frands Hollænder) gennemgik det fremlagte budget. Budgettet følger overordnet set foregående år. Kontingentet forbliver uændret.

Budgettet samt kontingentet for 2010 blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Morten Munk Rasmussen (nr. 3), Mikkel Friis Rossa (nr.5) og Claus Ravn Nielsen (nr. 105). Mikkel Friis Rossa ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.  Bestyrelsen foreslog genvalg af Morten Munk Rasmussen og Claus Ravn Nielsen. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt de 2 medlemmer.

Eva Skourup (nr. 87) blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Michael Krone (nr. 11) og Torben Hansen (nr. 107) som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer 

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Erling Terp Paulsen (nr. 43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Snerydning

Bestyrelsen blev opfordret til at tydeliggøre, hvornår der vil blive foretaget snerydning.

Forslag om opstilling af strøkasser i vinterhalvåret. Bestyrelsen vil undersøge med anlægsgartneren.

Hundetoilet

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på at få hundetoilettet sløjfet, og etableret græs i stedet. Det bliver stort set kun brugt til henkastede hundeafføringsposer!

Hundeefterladenskaber - opfordring til hundeejerne og de som lufter hunde

Det er fortsat et problem med hundeefterladenskaber.

Det henstilles, at de som lufter hunde i området, rydder op efter deres hunde og medtager fyldte hundeafføringsposer. Der er ikke andre til at gøre det!

Endvidere henstilles det, at luftning af hunde ikke sker på boldbanerne og på legeplads området.

---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den   31/3 2010

Morten Munk Rasmussen                           Frands Hollænder                                       Claus Haase formand                                                   Kasserer

Claus Ravn Nielsen                                                          Mikkel Friis Rossa

 

Referat godkendt af dirigent den   31/3 2010

Mikkel Friis Rossa