Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2008
Budget 2009
 

Generalforsamling 2009

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. februar 2009

Tirsdag den 24. februar 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent 

Mikkel Friis Rossa (nr. 5) blev enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen ved formand Morten Munk Rasmussen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

2008 har været et forholdsvis stille år i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst, og der er således kun afholdt 3 bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen i februar 2008.

Bestyrelsen har i 2008 behandlet følgende emner:

Legeplads - udskiftning af vippedyr

Der er i 2008 foretaget udskiftning af 1 af de 3 vippedyr på legepladsen på grund af råd. Det er bestyrelsens opfattelse, at legepladsen herefter kan klare sig i et par år uden yderligere investeringer.

Etablering af vejbump

I 2008 har vi afventet, at Grundejerforeningen Skæring Havbakker skulle behandle forslaget om etablering af vejbump på deres generalforsamling i oktober måned. Resultatet blev desværre, at grundejerforeningen ikke ville støtte etableringen af vejbump økonomisk, men at de kunne acceptere at Skæring Sandager Øst og Sandheden for egen regning etablerede fartdæmpende foranstaltninger, og at de fortsat ville have indflydelse på udformning/placering.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke er realistisk at gennemføre projektet uden økonomisk opbakning fra alle grundejerforeninger. Skæring Havbakkers andel af den samlede investering på ca. 75.000 udgør 35% eller 26.000 kr.

Der var på generalforsamlingen enighed om, at bestyrelsen meddeler Sandheden, at projektet stilles i bero i konsekvens af Skæring Havbakkers forkastelse af forslaget om etablering af vejbump.

Grønne områder

1.      Beskæring af grønne områder

Der er i 2008 foretaget kraftig beskæring af beplantningen på flere fællesarealer. Denne beskæring vil i henhold til aftale med vores anlægsgartner fortsætte i 2009. Vores nuværende aftale med gartneren løber frem til 31. marts 2010.

2.      Nedgravning af elkabler – erstatning

Århus Kommune har i 2008 ønsket at udskifte transformatorstationen på fællesarealet ud for nr. 59. I denne forbindelse har grundejerforeningen modtaget en erstatning på 12.360 kr. i forbindelse med det gravearbejde mv., der er foretaget på grundejerforeningens areal.

3.      Fældning af poppeltræer langs sti

Den 17. november 2008 modtog grundejerforeningen en skrivelse fra Århus Kommune Trafik og Veje, der meddelte at de havde modtaget en klage over vedligeholdelse af stien mellem Strandvangsvej og Skæring Hedevej, og at de efter en besigtigelse kunne konstatere, at rodopskuddene var til gene for trafikanterne.

Som de fleste nok også har observeret, har Skæring Sandheden i efteråret fældet de 10 poppeltræer der stod langs deres del af stisystemet (vi har 24). Vi har derfor været i kontakt med denne grundejerforening, og fik oplyst, at Århus Kommune have forestået fældningen af træerne, mens grundejerforeningen alen skulle betal for bortkørsel.

Vi bliver nødt til at gennemføre en eller anden form for vedligeholdelse/udbedring af stien, og den eneste løsning der permanent vil fjerne problemerne med rodopskud vil være en total fældning.

De mulige løsningsforslag vil blive uddybet under behandling af indkomne forslag.

4.      Areal ved busvejen

Bestyrelsen har i 2008 forsøgt at finde ud af, hvem der har vedligeholdelsespligten på det areal med selvsåede popler der ligger ud mod busvejen. Arealet er ejet af Århus Kommune, men ingen afdeling vil tilsyneladende vedkende sig vedligeholdelsesansvaret.

Vi vil drøfte denne sag med kommunen i sammenhæng med drøftelserne omkring fældning af poppeltræerne.

Brosten ved indkørsel til veje – omlagt af anlægsgartner

Der har gennem de seneste år været problemer med løse brosten ved indkørslerne til de enkelte veje i grundejerforeningen. I 2007 forsøgte bestyrelsen selv at fastgøre de løse sten, men det kunne efterfølgende konstateres, at dette ikke havde afhjulpet problemet.

I 2008 har vi derfor anmodet vores anlægsgartner om at omlægge disse overkørsler, og håber dermed problemet er løst.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

Kassereren (Frands Hollænder) gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud, stort kr. 54.450,53, og en egenkapital, stor kr. 242.940,08. Kassereren oplyste, at regnskabet var i overensstemmelse med budgettet.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag 

Der var fra bestyrelsen fremsat ét forslag til afstemning:

  • På baggrund af en klage som grundejerforeningen har modtaget fra Århus Kommune over fællesstiens beskaffenhed, søger bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med følgende handlingsplan:
  1. Århus Kommune pålægges at foretage fældning af poppeltræerne samt stubfræsning af samme.
    Grundejerforeningens udgift vil i forbindelse med genbeplantning samt bortkørsel af træ, og skønnes at være ca. kr. 40.000.
  2. At grundejerforeningen for egen regning, såfremt pkt. 1 ikke er muligt, får foretaget fældning af poppeltræerne, stubfræsning, reparation af stien samt genbeplantning.
    Løsningen er permanent. Prisen skønnes at være ca. kr. 140.000.
  3. At grundejerforeningen får foretaget en rodafskæring, afskærmning mod stien, samt reparation af stien.
    Der er tale om en pletvis reparation som givet vis skal gentages. Tilbud foreligger fra anlægsgartner kr. 55.000.

Bestyrelsen ved Claus Haase orienterede indledningsvist om stiens tilstand og den indkomne klage, herunder om risikoen for, at kommunen pålægger grundejerforeningen at udbedre stien.

Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra anlægsgartner Nygaard, som blev gennemgået af Claus Haase, jf. nr. 1-3 ovenfor, og de forskellige muligheder for fremgangsmåde i relation til den indkomne klage blev drøftet.

Af de 2 muligheder der overordnet set er i forhold til den indkomne klage (1. At bevare poppeltræerne og udbedre stien, eller 2. Fælde poppeltræerne og udbedre stien), var der på generalforsamlingen enighed om, at bestyrelsen skulle arbejde videre med fældning af poppeltræerne. Der var ligeledes enighed om, at der – i hvert fald på sigt -bør ske genbeplantning af en anden træsort (evt. ask). Valg af træsort bør koordineres med grundejerforeningen Sandheden.

For så vidt angår fældningen af træerne, præsenterede Claus Haase de to fremgangsmåder som bestyrelsen havde overvejet: 1. Kommunen, der for egen regning har forestået fældning af grundejerforeningen Sandhedens andel af poppeltræerne langs stien, anmodes om udbedring af sti og fældning af de resterende poppeltræer (potentielt langvarig proces), eller 2. Grundejerforeningen afholder selv udgifterne til udbedring af sti og fældning af poppeltræerne (tidsmæssigt kortere proces). Det blev supplerende oplyst, at poppeltræerne er plantet af kommunen, men at vi – i modsætning til grundejerforeningen Sandheden og Sommer Nielsen – selv ejer stien.  

Det blev på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen retter henvendelse til kommunen med henblik på, at kommunen anmodes om at forestå og afholde udgifterne til udbedring af stien, fældning af poppeltræerne, stubfræsning samt bortkørsel af træerne.

Såfremt det ikke lykkes at få kommunen til at forestå og afholde udgifterne til træfældning m.v., indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det formål, at bestyrelsen bemyndiges til at afholde udgifter til træfældning m.v.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse 

Kasseren (Frands Hollænder) gennemgik det fremlagte budget. Budgettet følger overordnet set foregående år, dog er der afsat yderligere kr. 10.000 til beskæring af buske og træer på fællesarealer. Frands Hollænder præciserede, at der i budgettet ikke er indregnet ekstraordinære udgifter som eksempelvis den potentielle udgift til fældning af poppeltræerne. Man vil dog undtagelsesvist kunne ”låne” fra vejfonden, såfremt en sådan udgift bliver aktuel, idet båndforseglingen af fællesvejene har virket efter hensigten og der derfor næppe bliver behov for udskiftning af fællesvejenes slidlag i år 2019 som budgetteret.

Budgettet samt kontingentet for 2009 blev enstemmigt godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Frands Hollænder (nr. 49) og Claus Haase (nr. 67) der begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af begge kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt de 2 medlemmer.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Michael Krone (nr. 11) og Torben Hansen (nr. 67) som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer 

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Erling Terp Paulsen (nr. 43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Fodboldfestival

Morten Munk Rasmussen oplyste, at Skæring Kirke er arrangør af en fodboldfestival (vejfodboldturnering), der skal afholdes den 19. maj 2009. Kirken mangler derfor nogle fra de enkelte veje/grundejerforeninger, der vil samle et fodboldhold.

Der foreligger endnu ingen konkrete oplysninger omkring tidspunkter, aldersgrænser mv., men disse forventes at foreligge primo marts.

I første omgang drejer det sig således om at finde nogle tovholdere med kontakt til grundejerforeningens unge.

Hundeefterladenskaber - opfordring til hundeejerne og de som lufter hunde

Morten Munk Rasmussen opfordrede hundeejerne, og de som lufter hunde i området at rydde op efter deres hunde, herunder medtage fyldt hundeafføringspose med retur, idet det er konstateret, at der fortsat er problemer med hundeefterladenskaber rundt omkring i grundejerforeningen (fyldte hundeafføringsposer efterlades i buske og beplantning). I relation til det såkaldte ”hundetoilet”, hvor hundeafføringsposer ligger henkastet, vil bestyrelsen i det kommende år arbejde for at nedlægge dette.

Beskæring af grønne arealer

På forespørgsel oplyste Claus Haase, der har den daglige kontakt med anlægsgartneren, at når gartneren beskærer buske på fællesarealerne, er det aftalen, at afskårne grene skal blive liggende. Da det i visse tilfælde kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for de omkringboende, vil man overveje at bede gartneren om at bortfjerne afskårne grene.

Glat føre

Det blev afslutningsvist henstillet, at grundejerforeningens medlemmer selv har pligt til at strø salt/grus i tilfælde af glat føre.

---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2009

Morten Munk Rasmussen                          Claus Haase                                          Frands Hollænder
formand                                                    

Claus R. Nielsen                                        Mikkel Friis Rossa

Referat godkendt af dirigent den    /       2009

Mikkel Friis Rossa