Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2007
Budget 2008
 

Generalforsamling 2008

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 26. februar 2008

Tirsdag den 26. februar 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent                     
2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor (vedlagt)
4) Rettidigt indkomne forslag
5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7) Valg af to revisorer
8) Valg af en revisorsuppleant
9) Eventuelt


1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog valg af Mikkel Friis Rossa (nr. 5), der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

Endvidere konstaterede dirigenten, at alene Morten Munk Rasmussen, Frands Hollænder og Claus Ravn Nielsen gav møde på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

Grønne områder

  1. Areal ved busvejen

Arealet ved busvejen vokser i stigende grad til med selvsåede træer. Vi har gennem 2007 forsøgt at komme i kontakt med kommunen omkring vedligeholdelse af dette areal, men vi har til dato ikke været i stand til at komme i kontakt med den rigtige forvaltning. Der er ingen tvivl om, at kommunen har ejerskabet til denne del af arealet, men der er ingen, der påtager sig vedligeholdelsesforpligtelsen over arealet. Vi vil i bestyrelsen arbejde videre med dette i 2008.

  1. Egne grønne områder

Der er indgået aftale med vores anlægsgartner frem til 31/3 2010. Aftalen omfatter almindelig vedligeholdelse af vores grønne områder. Herudover er det aftalt, at det løbende foretages en kraftig beskæring af beplantningen på fællesarealerne. I 2007 har dette bl.a. omfattet beskæring af fællesarealet ved nr. 7/9.

Der er herudover planlagt en løbende kraftig beskæring af de ”frugttræer”, der står langs vejene.

  1. Poppelrødder ved cykelsti

Der er konstateret et tiltagende problem omkring vores poppeltræer, der er placeret ved cykelstien ud til fællesarealet. Træernes rødder vokser i stigende omfang ind over stien og ødelægger asfalten.

Vi har modtaget tilbud fra vores anlægsgartner på en midlertidig løsning på problemet.

Etablering af bump på fællesvej

Projektet er fortsat under behandling. I 2007 har grundejerforeningen Sandheden vedtaget at støtte opførelsen, og der er gennemført underskriftsindsamling hvor 18 af i alt 23 grundejere har sagt ja. Desværre kom denne beslutning lige netop for sent til at grundejerforeningen Skæring Havbakker kunne nå at få emnet med på deres generalforsamling i oktober 2007. De har i stedet sendt forslaget i udvalg hos to grundejere, der bor på Skæring Sandager.

Legeplads

Der er i henhold til beslutning på generalforsamlingen i februar 2007 blevet etableret ny legeplads. På generalforsamlingen i 2007 blev der godkendt en samlet investeringsramme på 70.000 kr., hvoraf 59.000 kr. kunne tages fra den frie egenkapital. Den samlede udgift har udgjort 65.676 kr. inkl. etablering af faldunderlag.

På baggrund af modtagne tilbagemeldinger fra brugere og grundejere er det bestyrelsens opfattelse, at den etablerede legeplads er blevet positivt modtaget.

Tilbage henstår udbedring af råddent vippedyr, der vil blive udskiftet i foråret 2008. Udgiften hertil forventes at udgøre ca. 2.700 kr. inkl. moms.

Brosten ved indkørsler til veje

Bestyrelsen har i 2007 selv forestået, at løse brosten ved vejoverkørsler til de enkelte villavejer er blevet fastgjort.

Ski- og wellnesscenter i Skæring

Der fremkom i 2007 planer om etablering af et nyt stort ski- og wellnesscenter i Skæring. Det stod med det samme bestyrelsen klart, at der var tale om et meget stort og indgribende projekt. Samtidig var det imidlertid bestyrelsens opfattelse, at der kunne være forskellige opfattelser af, hvorvidt dette projekt var positivt eller negativt for området. Bestyrelsen valgte derfor at udarbejde en orienteringsskrivelse, der orienterede om den enkeltes ret til at gøre indsigelse mod projektet.

Det kan i skrivende stund oplyses, at kommunen tilsyneladende har opgivet projektet på grundlag af indkommende protester.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

Kassereren gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på 46.371,14 kr. og en egenkapital på 188.489,55 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag 

Ingen.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse 

Kassererens gennemgik det fremlagte budget.

Budgettet samt kontingentet for 2008 blev vedtaget enstemmigt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Morten Munk Rasmussen (3), Mikkel Friis Rossa (5) og Claus Ravn Nielsen (105) var på valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog genvalg af alle 3 kandidater. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt de 3 medlemmer.

På valg som suppleant til bestyrelsen var Bjørn Thomsen (nr.73). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Bjørn Thomsen.

7. Valg af 2 revisorer 

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Erling Terp Paulsen (nr. 43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Ingen emner til behandling.

---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2008

Morten Munk Rasmussen                          Claus Haase                              Frands Hollænder
formand                                                    

Claus R. Nielsen                                        Mikkel Friis Rossa

Referat godkendt af dirigent den    /       2008

Mikkel Friis Rossa