Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2006
Budget 2007
 

Generalforsamling 2007

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007

Tirsdag den 27. februar 2007 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Lund (nr. 57), der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

Grønne områder

På sidste generalforsamling blev der udtrykt utilfredshed med vedligeholdelsen af arealet mod busvejen. Bestyrelsen lovede i den forbindelse at tage kontakt til Århus Kommune.

Bestyrelsen har flere gange i årets løb rettet henvendelse til Århus Kommune for at få ryddet arealet. Hos kommunen er der usikkerhed om, hvem det er der har rydningspligten af arealet. Vi følger løbende op overfor kommunen med henblik på en afklaring.

Der er indgået en ny 4 årlig aftale med vores anlægsgartner for vedligeholdelse af fællesarealerne.

Kvaliteten af vedligeholdelsesstandarden har været genstand for mange drøftelser gennem året, og det er besluttet at fortsætte den kraftige beskæring der blev påbegyndt i 2005. Områderne vil således efter tur blive beskåret.

Nødvendigheden af at bruge sprøjtemidler har ligeledes været drøftet, og der lægges op til, at der i et minimalt omfang anvendes sprøjtemidler for at holde væksten nede.

Ordensreglement 

Bestyrelsen fandt det i sommers nødvendigt at henstille til overholdelse af ordensreglementet omkring brug af motoriserede haveredskaber i weekenden. Opfordringen til at tage hensyn til naboer mv. hjalp tilsyneladende, og vi skal opfordre til også i den kommende sæson at respekterer middags roen mellem kl. 12.00 og 14.00, samt at udvise hensyn overfor naboerne.

Asfaltbelægning 

Revnedannelsen i den nye asfaltbelægning er desværre fortsat, og bestyrelsen har fundet det nødvendigt at foretage båndforsegling, for at beskytte vejen. Der er således anvendt 18.000 kr. til dette formål, beløbet er overført fra opsparingen på vejfonden.

Der er indgået aftale med firma NCC om et årligt eftersyn af vejen, med henblik på en løbende vedligeholdelse, og det er bestyrelsens opfattelse at denne vedligeholdelse vil sikre, at vejbelægningen holder mere end de 16 år der er indlagt som forudsætning for den opsparing der finder sted via kontingentet.
Det er selve vejkassens dårlige beskaffenhed der er årsag til de mange revnedannelser.

Bestyrelsen vil gerne informeres hvis der konstateres revner i belægningen. Dette kan  gøres via vores hjemmeside www.skaeringsandager.dk/kontakt

Gennemgang af forsikringsforhold 

Bestyrelsen har gennemgået foreningens forsikringsforhold med forsikringsselskabet. Dette har resulteret i en ny police med tilsvarende dækning men med en årlig besparelse på ca. 1.000 kr.

Legeplads 

Renoveringen af legepladsen er i bestyrelsen blevet drøftet gennem hele året.
Der blev på generalforsamlingen i 2006 afsat 20.000 kr. til delvis renovering af legepladsen.
Bestyrelsen har vurderet, at hele konstruktionen bør skiftes på nuværende tidspunkt.
Der er derfor fremlagt forslag til en fuldstændig udskiftning til vedtagelse på generalforsamlingen.

Etablering af vejbump 

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med etablering af vejbump på fællesvejen. Senest er den krævende underskriftsindsamling gennemført, og et væsentligt flertal har stemt ja til etableringen. Vi vil herefter tage kontakt til kommunen og de øvrige grundejerforeninger i området med henblik på at videreføre sagen.

Hjemmeside 

Grundejerforeningens hjemmeside www.skaeringsandager.dk opdateres løbende bl.a.  med nyt fra bestyrelsen. Desuden indeholder hjemmesiden relevante oplysninger om grundejerforeningen, samt en række nyttige links.

Fastelavnsarrangement 

Vi har i lighed med tidligere år bidraget med økonomisk støtte til kirkens fastelavnsarrangement, samt stillet med ”arbejdskraft” til det praktiske arbejde.

Bestyrelsen skal her opfordre til at andre end bestyrelsen melder sig til at give en hjælpende hånd ved fremtidige arrangementer.

Beretningen affødte følgende kommentarer:

Grønne områder

Der var generel tilfredshed med at fortsætte med den mekaniske behandling og at ukrudtsbekæmpelse med andet end mekanisk kun bør ske i det omfang mekanisk behandling ikke kan give den ønskede effekt.

En villaejer gjorde opmærksom på barkflis som en mulighed som ukrudtsbekæmpelse.

En anden opfordrede bestyrelsen til at overveje en kraftigere beskæring af fællesarealerne.

Asfaltbelægning.

Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med den foretagne båndforsegling.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

I kassererens fravær gennemgik formanden det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på 51.154,98 kr. og en egenkapital på 201.118,41 kr.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag 

Der var fra bestyrelsen fremsat 1 forslag til afstemning.

  1. Jf. vedtægternes § 11. Forslag om anvendelse af ca. 70.000 kr. til nedrivning af eksisterende legeplads samt opførelse af ny. Anlægsskitse præsenteres på generalforsamlingen. Investeringen finansieres ved anvendelse af 59.000 kr. af grundejerforeningens frie egenkapital samt 11.000 kr. fra det kommende års kontingentindbetaling.

Bestyrelsen fremlagde skitse over nye legeredskaber og begrundede forslaget med, at der er konstateret råd i flere af de bærende dele i legestativet, og at det ikke vil være forsvarligt at lade det blive stående.
Legestativet blev etableret tilbage i 1991.

Der var herefter en diskussion om bestyrelsens forslag til indretning af legepladsen.

Enkelte mente at der var for mange penge at bruge på en legeplads og enkelte fandt valget af legeredskaber for ambitiøst.

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 11 for og 3 imod.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse 

I kassererens fravær gennemgik formanden det fremlagte budget.

Budgettet samt kontingentet for 2007 blev godkendt med stemmerne 11 for og 3 imod.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg til bestyrelsen var Frands Hollænder (nr. 49) og Claus Haase (nr. 67) der begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af begge kandidater. Generalforsamlingen valgte enstemmigt de 2 medlemmer.

På valg som suppleant til bestyrelsen var Louise Birkemose (nr. 99), der ikke ønskede genvalg. Generalforsamlingen valgte i stedet for Bjørn Thomsen (nr. 73).

7. Valg af 2 revisorer 

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant 

På valg var Erling Terp Paulsen (nr. 43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Snerydning

Snerydning og glatførerbekæmpelse var igen i år et tema under eventuelt. Der var enighed om, at den gennemførte snerydning ikke havde været optimal, og at dette sammen med skiftende periode med frost og tø havde medført, at vores veje på et tidspunkt nærmest var ufremkommelige.

Bestyrelsen vil i det kommende år drøfte mulighederne for at forbedre dette forhold, herunder muligheden for en mere massiv glatførebekæmpelse med salt eller grusning.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at det i henhold til ordensreglementet er den enkelte grundejers ansvar at gennemføre en forsvarlig glatførebekæmpelse, såfremt dette ikke gennemføres i regi af grundejerforeningen.

Belysning på stien ved busvejen.

En villaejer gjorde opmærksom på at belysningen på stien ved busvejen er mangelfuld. Bestyrelsen lovede at undersøge, hvem der har tilsynspligten med belysningen og evt. få det bragt i orden.

Plæneklippere

Der blev atter opfordret til at overholde ordensreglementet mht. brugen af motoriserede haveredskaber, samt at udvise hensyn, især efter kl. 18.

Bestyrelsen blev opfordret til, ligesom sidste år, at omdele en opfordring til at overholde ordensreglementet.

Fart på fællesvej og egne veje

Hastigheden på fællesvejen og egne veje er fortsat for høj.

Om man kommer 20 sek. senere hjem eller på arbejde gør ikke den store forskel.

Sæt derfor farten ned på vore områder af hensyn til vores egne og naboens børn.

 ---oo0oo---

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2007

Morten Munk Rasmussen                        Claus Haase                                              Frands Hollænder
formand                                                    

Claus R. Nielsen                                        Mikkel Friis Rossa

Referat godkendt af dirigent den    /       2007

Jesper Lund