Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2005
Budget 2006
 

Generalforsamling 2006

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006

Tirsdag den 28. februar 2006 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Lund, der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

Nye beboere

Der er kommet nye ejere i nr. 45. Bestyrelsen ønsker de nye ejere velkomne.

Asfaltbelægning

Bestyrelsen her igennem 2005 løbende vurderet udviklingen i revnedannelsen i asfaltbelægning på de indre veje, og har besluttet, at der fremover skal afholdes et årligt eftersyn i samarbejde med NCC, der var leverandør af belægningen, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og forsvarlig vedligeholdelse.

Forsikringsgennemsyn

Bestyrelsen har taget initiativ til et generelt gennemsyn af grundejerforeningens forsikringer med henblik på at få bekræftet, at vor forsikringsdækning er tilstrækkelig. Denne gennemgang forventes afsluttet i foråret 2006.

Hjemmeside

Claus Nielsen fra bestyrelsen har i 2005 udviklet en hjemmeside til grundejerforeningen. Hjemmesiden, der findes på www.skaeringsandager.dk, indeholde alle relevante oplysninger om grundejerforeningen, samt en række nyttige links.

Grønne områder

Vedligeholdelsesstandarden på vores grønne områder har i 2005 generelt ikke levet op til vores forventninger. Vi har derfor afholdt et møde med anlægsgartneren i efteråret 2005 med henblik på at få rettet op på de utilfredsstillende forhold, der bl.a. har omfattet oprensning og kraftig beskæring af bede. Anlægsgartneren har efterfølgende påbegyndt en udbedring af forholdene.

Vor aftale med anlægsgartneren udløber i marts måned 2006, og bestyrelsen vil i forbindelse hermed indhente alternative tilbud med henblik på at vurderer og kontrollere pris og kvalitet.

Trafik på Skæring Hedevej

I samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i området, er der taget initiativ til et møde med kommunens vejchef med henblik på at drøfte trafiksikkerheden på vejen. Mødet forløb i en positiv ånd, og der blev fra kommunen fremlagt følgende forslag:

  • Der etableres bomme ved stisystemerne fra Havbakker og ud mod Hedevej
  • Der etableres to helleanlæg mere ved stisystemet mellem Skæringsvangen og Skæring Eager og efter Skæring Eager og busvejen mod sommerhusområdet
  • Der etableres vejbump ved helleanlægget mod sommerhusområdet
  • Der etableres fortov fra Skæring Havvej forbi Føtex i vejens vestlige side.

Der er dog fortsat usikkerhed om, hvorvidt der vil blive bevilget penge til alle disse tiltage. Der vil blive fuldt op på dette i det kommende år.

Fart på fællesveje

Som drøftet på de seneste års generalforsamlinger, er der en generel opfattelse af, at farten på fællesvejen ofte er uacceptabelt høj, og på generalforsamlingen i februar 2005 blev det pålagt bestyrelsen, at den i fællesskab med de øvrige grundejerforeninger skulle arbejde videre med at undersøge muligheden for at få etableret fartdæmpning.

I 2005 har der været afholdt møde med bestyrelsen for de to øvrige grundejerforeninger, og der er opnået principiel enighed om etablering af fartdæmpning på fællesvejen. Herefter er sagen forelagt kommunen, og det er efter gentagende drøftelser lykkedes at få godkendt en principskitse til etablering af to vejforsnævringer med bump med en fartbegrænsning på 30 km/t. (Anlægsskitse vedlægges referatet) 

Den samlede omkostning hertil udgør i henhold til indhentet tilbud fra NCC 65.625 kr. inkl. moms, hvoraf vores andel udgør 44% eller 28.875 kr.

Endelig etablering af fartdæmpningen kræver herefter, at forslaget vedtages på de enkelte grundejerforeningers generalforsamling, og at kommunen vurderer at et kvalificeret flertal blandt alle husstande i de pågældende grundejerforeninger skriftligt har stemt for forslaget.

Bestyrelsen foreslår derfor jf. pkt. 4.1 at der frigives midler fra den frie egenkapital til etablering af fartdæmpning, og vil såfremt dette vedtages tage skridt til en underskriftsindsamling blandt grundejerforeningens medlemmer.

Der foreligger endnu ikke godkendelse fra de øvrige grundejerforeningers generalforsamling.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

Foreningens kasser gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på 50.634 kr. og en egenkapital på 168.031 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag

Der var fra bestyrelsen fremsat 4 forslag til afstemning.

1) Jf. vedtægternes § 11stilles der forslag om anvendelse af midler (29.000 kr.) fra den frie egenkapital til etablering af fartregulering på fællesvejen. Midlerne frigives kun, hvis kommunen vurderer, at et kvalificeret flertal blandt alle husstande i de 4 tilstødende grundejerforeninger (Skæring Lokalcenter er den 4 part) skriftligt har stemt for forslaget. Fartdæmpningen er et fælles projekt med de tilstødende grundejerforeninger.

Med udgangspunkt i bestyrelses beretning samt en præsentation af den tekniske løsning som kommunen har principgodkendt, blev forslaget drøftet, og fordele og ulemper fremført, herunder blev der, fra en grundejer med grund ud mod et af de foreslåede bump, udtrykt bekymring for den larm som opbremsning og acceleration i forbindelse med passage af bumpet ville medfører.

Efter drøftelsen blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og vedtaget med 17 stemmer for og 1 stemme imod ud af i alt 18 stemmeberettigede deltagere.

2) Jf. vedtægternes § 11 stilles forslag om anvendelse af op til 20.000 kr. fra den frie egenkapital til vedligeholdelse og evt. udskiftning af legepladsen.

Forslaget er begrundet i, at de bærende bjælker på legehus og klatrestativ er angrebet af råd, og at en fortsat anvendelse på sigt vil være uforsvarlig. Bestyrelsen ønsker derfor at få bevilget penge til en renovering eller en helt eller delvis udskiftning af legepladsen. Såfremt der ikke bevilges penge hertil må konsekvensen naturligt blive, at legepladsen rives ned.

Der var herefter en diskussion om hvorvidt legepladsen lå det rigtige sted, og om der fortsat var behov for en legeplads. Ændring af legepladsens placering kan ikke vedtages uden særskilt forslag herom på generalforsamlingen, idet ændringer i anvendelsen af fællesarealerne er underlagt generalforsamlingens beslutning, og det var ligeledes den generelle opfattelse blandt de fremmødte, at legepladsens nuværende placering var den bedste.

Der var ligeledes bred enighed om, at der fortsat var behov for en legeplads, dels af hensyn til området børn, dels for at området fortsat skulle fremstå som attraktivt for mulige tilflyttere.

Herefter blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, og vedtaget med 17 stemmer for, ingen imod, mens 1 undlod at stemme.

3) Forslag til ændring af vedtægternes § 6, stk. 2. hvis ordlyd efter ændringen ønskes udformet således: Hvert medlem betaler for hver grund han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent til foreningen forfalder til betaling hver den 1.7., og indbetales til foreningens kasserer via PBS.

Bestyrelsen oplyste, at forslaget var udtryk for et ønske om at lette administrationen, idet der fremover kun vil blive indbetalt kontingent en gang årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4) Forslag til ændring af vedtægternes § 17 hvis ordlyd efter ændringen ønskes udformet således: Medlemmernes indbetaling foretages til kassereren via PBS.

Bestyrelsen oplyste, at forslaget var udtryk for et ønske om at lette administrationen, idet der fremover kun vil blive accepteret en indbetalingsform.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

Foreningens kasser gennemgik det fremlagte budget.

Med henblik på at sikre en fortsat opsparing til vedligeholdelse af belægningen på vore veje foreslås det, at kontingentet fastholdes på 2.000 kr. pr. år, hvilket vil sikre en årlig opsparing på 30.000 - 35.000 kr.

Budgettet samt kontingentet for 2006 blev godkendt uden bemærkninger

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg til bestyrelsen var Morten Munk Rasmussen (nr. 3) og Claus Nielsen (nr. 105) der begge var villige til genvalg, samt Ove Møldrup (nr. 101) der ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Mikkel Friis Rossa (nr. 5). Generalforsamlingen valgte enstemmigt de 3 medlemmer.

På valg som suppleant til bestyrelsen var Louise Birkemose (nr. 99), der blev genvalgt.

7. Valg af 2 revisorer

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant

På valg var Erling Terp Paulsen (43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Vedligeholdelse af grønne områder ved busvejen

Der var utilfredshed med kommunens vedligeholdelse af de grønne områder op til busvejen, og der var en generel opfattelse af, at dette forhold var medvirkende til at vanskeliggøre en tilfredsstillende vedligeholdelsesstandard på vores egne områder. Bestyrelsen påtog sig i denne forbindelse at rette henvendelse til kommunen med henblik på at få rettet op på forholdet.

Snerydning

Snerydning og glatførerbekæmpelse var igen i år et tema under eventuelt. Der var enighed om, at den gennemførte snerydning ikke havde været optimal, og at dette sammen med skiftende periode med frost og tø havde medført, at vores veje på et tidspunkt nærmest var ufremkommelige.

Bestyrelsen vil i det kommende år drøfte mulighederne for at forbedre dette forhold, herunder muligheden for en mere massiv glatførebekæmpelse med salt eller grusning.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at det i henhold til ordensreglementet er den enkelte grundejers ansvar at gennemføre en forsvarlig glatførebekæmpelse, såfremt dette ikke gennemføres i regi af grundejerforeningen.

---oo0oo---

Frands Hollænder afsluttede generalforsamlingen med at takke Ove Møldrup for hans store arbejdsindsats i bestyrelsen gennem mange år.

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2006

Ove Møldrup     Claus Haase     Morten Munk Rassmussen     Claus Ravn Nielsen     Frands Hollænder
formand                                                    

 

Referat godkendt af dirigent den    /       2006

Jesper Lund