Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2004
Budget 2005
 

Generalforsamling 2005

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 22. februar 2005

Tirsdag den 22. februar 2005 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af Claus Haase, der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

Nye beboere

Der er kommet nye ejere i nr. 5, nr. 9 og nr. 95. Bestyrelsen ønsker de nye ejere velkomne.

Asfaltbelægning

Der har været afholdt 1-års gennemgang på vor asfaltbelægning i september. Der er konstateret begyndende revnedannelser et par steder, og dette er drøftet med asfaltfirmaet. Som anført ved udskiftningen af slidlaget kunne asfaltfirmaet ikke komme med garantier omkring nye revnedannelser, når underlaget ikke blev udskiftet. Vi må således løbende vurdere asfaltens beskaffenhed, og foretage nødvendige udbedringer når behovet opstår.

Legeplads

Legepladsen er i 2004 blevet malet. Legepladsen skal inden for et par år have en mere gennemgribende renovering, idet der var begyndende råd i flere af stolperne. Herudover skal der igen ny overlægger på gyngestativet. Vor tømrer vil blive bedt om at erstatte den tidligere opsatte stamme, idet denne har været af dårlig kvalitet.

Snerydning

Der har i år været behov for snerydning et par gange, og dette er blevet udført af vores sædvanlige vognmand. Vi er klar over, at snerydningen ikke i alle tilfælde er perfekt, og hvis der bliver konstateret mangler er man velkommen til at kontakte Frands Hollænder i nr. 49,

Den nye asfaltbelægning bliver meget glat i frostvejr. Vi skal gøre opmærksom på, at det i henhold til ordensreglementet er den enkelte grundejers ansvar at lave glatførebekæmpelse.

Grønne arealer

Vedligeholdelsesplanen for de grønne områder bliver årligt evalueret i samarbejde med vor gartner. I det kommende forår vil behovet og mulighederne for beskæring af de store træer på fællesarealerne blive vurderet.

Bestyrelsen skal i denne forbindelse understrege, at det ikke kan accepteres at de enkelte grundejere foretager beskæring at planter og træer på fællesarealerne.

Bestyrelsen skal ligeledes henstille til, at grundejerne langs fællesvejen klipper mirabellehækken så fortovet holdes farbart.

Fart på fællesveje

Bestyrelsen har gennem 2004 flere gange drøftet farten på fællesvejen, der fortsat er uacceptabelt høj.

Bestyrelsen har bl.a. undersøgt mulighederne for etablering af skiltning og fartregulering via vejbump. Disse tiltage vil kræve enighed blandt de 4 berørte grundejerforeninger og skal godkendes af kommunen, ligesom det økonomisk vil blive en større investering.

Efter en fælles drøftelse af problemet blev generalforsamlingen enige om, at bestyrelsen i fællesskab med de øvrige grundejerforeninger skulle arbejde videre med at undersøge muligheden for at få etableret fartdæmpning.

Det blev endvidere besluttet at forfatte et fælles brev til alle grundejere i området, og endnu en gang opfordre til forsvarlig kørsel af hensyn til vore børn.

Der var herefter enighed om, at forslag indkommet fra Louise Birkemose (nr. 99) omkring kørsel på fællesvejen bortfaldt.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

Foreningens kasser gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på 49.135 kr. og en egenkapital på 117.397. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag fra Louise Birkemose (nr. 99):

  1. Udnyttelse af grønt areal (gyngestativ, bålplads, etc.)
  2. Kørsel på stamvejen – bortfaldet jf. ovenfor

Ad 1. Louise uddybede sit forslag med, at hun synes vore fællesarealer skulle udnyttes mere end de blev i dag til leg samt uformelle fællesarrangementer om sommeren, og at den nuværende indretning ikke gav mulighed herfor. Louise så derfor gerne, at der blev indkøbt nogle borde/bænke og at arealerne blev gjort mere ”brugervenlige”.

Der fulgte herefter en længere diskussion omkring mulighederne for at anvende fællesarealerne. Det var bestyrelsens opfattelse, at der ikke skulle oprettes flere deciderede legepladser, men at man gerne så arealerne udnyttet bedre, blot dette skete med respekt for beboere med grunde op til fællesarealerne.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med sagen, herunder indkøb af borde/bænke og eventuelt transportable bålpladser der kunne udlånes til arrangementer.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

Foreningens kasser gennemgik det fremlagte budget.

Med henblik på at sikre en fortsat opsparing til vedligeholdelse af belægningen på vore veje foreslås det, at kontingentet fastholdes på 2.000 kr. pr. år, hvilket vil sikre en årlig opsparing på 30.000 - 35.000 kr.

Budgettet samt kontingentet for 2005 blev godkendt uden bemærkninger

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg til bestyrelsen var Frands Hollænder (nr. 49) der var villig til genvalg, og Søren Jensen der ikke var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Claus Haase (nr. 67). Generalforsamlingen valgte enstemmigt de 2 medlemmer.

På valg som suppleant til bestyrelsen var Claus Haase (nr. 67) der indtrådte i bestyrelsen. Som suppleant valgte generalforsamlingen Louise Birkemose (nr. 99).

7. Valg af 2 revisorer

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant

På valg var Erling Terp Paulsen (43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Vedligeholdelse af gangstier

Afklaring af om kommunen har en del af vedligeholdelsespligten på vore gangstier afventer fortsat Grundejerforening Sandhedens sag. Der vil blive fulgt op på dette i 2005.

Badebro

Muligheden for at etablere en badebro i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger blev drøftet. Der var generel enighed om, at det ville være uforholdsmæssigt dyrt og kræve en stor arbejdsindsats at få etableret og vedligeholdt en badebro.

---oo0oo---

Ove Møldrup afsluttede generalforsamlingen med at takke Søren Jensen for en god indsats i bestyrelsen.

 

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2005

 

Ove Møldrup                                             Søren Jensen                                          Frands Hollænder

formand                                                    

 

Claus R. Nielsen                                        Morten Munk Rasmussen

 

Referat godkendt af dirigent den    /       2005

Claus Haase