Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
Regnskab 2003
Budget 2004
 

Generalforsamling 2004

   

Referat af generalforsamling tirsdag den 17. februar 2004

Tirsdag den 17. februar 2004 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst i Skæring Kirkes lokaler.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Lund (nr. 57), der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Bestyrelsen aflagde beretning for det forløbne år, der i hovedtræk kan gengives således:

Asfaltbelægning på egne veje

Som det vil være alle bekendt, er den længe ventede udskiftning af asfalt på vore veje gennemført i 2003, og bestyrelsen finder det opnåede resultat tilfredsstillende. Asfaltudskiftningen er sket med udgangspunkt i den aftale der blev indgået med Århus Kommune i slutningen af 2002, og kommunen har i overensstemmelse hermed ydet et tilskud på 106.162 kr. af den samlede omkostning på 459.769 kr.

Såfremt der konstateres problemer med den nye asfaltbelægning, bedes dette meddelt bestyrelsen til brug for 1 års gennemgang med entreprenørfirmaet.

Fart på fællesveje

Bestyrelsen har løbende drøftet farten på fællesvejen, der ofte findes meget høj, og vil i det kommende år drøfte dette med de øvrige grundejerforeninger, og eventuelt undersøge mulighederne for etablering af fartdæmpning.

Busvendeplads ved busvejen

Bestyrelsen orienterede på generalforsamlingen i 2002 om Århus Sporvejes planer om etablering af busvendeplads ved busvejen. Bestyrelsen har i 2003 modtaget orientering om, at disse planer indtil videre er henlagt.

Skæring bækkens å-udløb

Bestyrelsen har sammen med de øvrige grundejerforeninger i området underskrevet en fælles anmodning til Århus Kommune omkring opretning af å-udløbet ved stranden med henblik på at undgå opdæmning af stillestående vand mv. Å-udløbet er renset op, men der er pt. ingen varig afklaring herpå.

Legeplads

Legepladsen er blevet renoveret i 2003 med udskiftning af dårligt træ mv., men trænger fortsat til at blive malet. Dette vil blive søgt gennemført i 2004.

Sommerarrangement for foreningens børn.

Det planlagte sommerarrangement for grundejerforeningens børn blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Bestyrelsen vil overveje om man skal forsøge at gennemføre et nyt arrangement i 2004.

Opsætning af antennemast til mobiltransmission

Bestyrelsen har i 2003 orienteret om planerne om at opsætte en 32 m høj antennemast til mobiltransmission på adressen Skovlundvej 7 A, 8250 Egå. Naboer mv. har gjort indsigelser overfor Naturklagenævnet, og masten vil således ikke blive opført før klagesagen er afgjort. Bestyrelsen vil orientere når der foreligger nyt i sagen.

Snerydning

I de seneste år har grundejerforeningen ikke modtaget regning fra den vognmand der varetager snerydningen i området. Bestyrelsen vil i 2004 endnu en gang kontakte vognmanden med hensyn til at få forholdet afklaret.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

Foreningens kasser gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab udvisende et overskud på 51.249 kr. og en egenkapital på 68.261. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Rettidigt indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag til behandling under dette punkt.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse

Foreningens kasser gennemgik det fremlagte budget.

Med henblik på at sikre en fortsat opsparing til vedligeholdelse af belægningen på vore veje foreslås det, at kontingentet fastholdes på 2.000 kr. pr. år, hvilket vil sikre en årlig opsparing på 30.000 - 35.000 kr.

Budgettet samt kontingentet for 2004 blev godkendt uden bemærkninger

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

På valg til bestyrelsen var Ove Møldrup (nr. 101) og Morten Munk Rasmussen (nr. 3) der begge var villige til genvalg samt Jørgen Christensen (nr. 59), der ikke var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet valg af Claus Nielsen (nr. 105).

Generalforsamlingen valgte enstemmigt de 3 medlemmer.

På valg som suppleant til bestyrelsen var Claus Nielsen (nr. 105) der indtrådte i bestyrelsen og Claus Haase (nr. 67). Bestyrelsen foreslog genvalg af Claus Haase, der blev genvalgt af generalforsamlingen.

7. Valg af 2 revisorer

På valg var Henrik Svendsen (nr. 37) og Peter Øst (nr. 85). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte begge kandidater.

8. Valg af revisorsuppleant

På valg var Erling Terp Paulsen (43). Bestyrelsen foreslog genvalg. Generalforsamlingen genvalgte Erling Terp Paulsen.

9. Eventuelt

Hundeefterladenskaber

Der er fortsat problemer med hundeefterladenskaber på vores grønne områder. Bestyrelsen skal derfor kraftigt opfordre alle hundeejere til at ”samle op” efter deres hunde, så alle, børn som voksne, kan færdes frit i de grønne områder, uden at komme hjem med ubehageligheder på sko eller tøj. Bestyrelsen vil endvidere lade denne opfordring gå videre til de øvrige grundejerforeninger.

Asfalt på fællesvej

Der blev udtrykt utilfredshed med den etablerede asfaltbelægning på fællevejen, idet denne flere steder føles ujævn, ligesom riste og dæksler skulle være hævet mere. Bestyrelsen vil drøfte dette med asfaltfirmaet i forbindelse med årsgennemgangen af vore egne veje, idet der er tale om samme leverandør.

Fart på fællesvej og egne veje

Som anført tidligere er der fortsat konstateret problemer omkring for høj fart på fællesvejen og vore egne veje.

Bestyrelsen skal opfordre alle til at holde en forsvarlig fart på vore områder af hensyn til vores egne og naboens børn. Bestyrelsen vil ligeledes lade denne opfordring gå videre til de øvrige grundejerforeninger.

 

Ove Møldrup afsluttede generalforsamlingen med at takke Jørgen Christensen for en god indsats i bestyrelsen.

Referat godkendt af bestyrelsen den     /     2004

Ove Møldrup                                             Søren Jensen                                         Frands Hollænder

formand                                                    

 

Morten Munk Rasmussen

  

Referat godkendt af dirigent den    /       2004

 

Jesper Lund