Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Ekstraordinær generalforsamling 2003

   

Generalforsamlingsprotokollat for ekstraordinær generalforsamling den 4. august 2003

Mandag den 4. august 2003 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Præsentation af bestyrelsens forslag om bevilling af midler fra vejfonden til asfaltering af stamvej, stikveje og stier.
  3. Spørgsmål til forslag
  4. Afstemning om forslag jf. pkt. 2.

 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af Jesper Lund (nr. 57), der blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

2. Præsentation af bestyrelsens forslag om bevilling af midler fra vejfonden til asfaltering af stamvej, stikveje og stier

Ove Møldrup Nielsen uddybede den udsendte redegørelse omkring asfaltsagens forløb, og resultatet af forhandlingerne med kommunen, hvorefter Preben Friis redegjorde for den valgte belægningsløsning.

Der bliver på alle veje og stier lagt en glat, sort flexfalt, med en elastisk effekt, der vil medvirke til at undgå fremtidige revnedannelser selv om underlaget fortsætter med at arbejde. Preben Friis oplyste endvidere at arbejdet kunne igangsættes meget hurtigt, såfremt dette blev vedtaget. Arbejdet vil blive gennemført i 2 etaper med ca. 14 dages mellemrum.

3. Spørgsmål til forslag

Der var spørgsmål omkring den forventede levetid af den nye belægning, og om man kunne opnå sikkerhed for at der ikke ville opstå nye revner. Preben Friis oplyste at belægningen havde en forventet levetid på ca. 20 år, men at der ikke kunne gives garanti mod nye revnedannelser, ligesom man måtte forvente normale vedligeholdelsesomkostninger i den sidste del af levetiden.

4. Afstemning om forslag jf. pkt. 2.

I afstemningen deltog 28 grundejere, heraf 3 ved fuldmagt. Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Skæring den 4. august 2003

 

Jesper Lund                                                                   Ove Møldrup Nielsen

dirigent                                                                            formand