Grundejerforeningen
Skæring Sandager Øst

 
  Forside
Tilbage
 

Nyhedsbrev

   
18/3 2024

Korrespondance vedr. åbning af Skæring Busvej for trafik

Kære Frands,

Mange tak for din henvendelse.

Vi har i mobilitetsafdelingen i øjeblikket en usædvanlig høj arbejdsbyrde, mine ressourcer er på nuværende tidspunkt blevet omdelt til en presserende opgave, hvorfor der pt. er 3-4 måneders svartid til både fællesråd og borgere.

Jeg kan imidlertid informere om at din henvendelse er videregivet til rette vedkommende, i forhold til rådmandshenvendelsen fra Skæring Fællesråd.

Derudover vil jeg ved behov for uddybende spørgsmål rette henvendelse, når jeg er tilbage til at fokusere på mine opgaver som områdeansvarlig. Dine input bliver taget med i den videre behandling af ønsket.   

Kort fortalt blev udvidelsen af Skæring Busvej håndteret i forbindelse med lokalplan 1108.

En opgradering en Skæring Busvej er benævnt i flere af indstillingens bilag, både i forbindelse med forslaget og den endelige vedtagelse.

Lokalplan 1108 forslag til Aarhus Byråd: Aarhus Byråd - Byrådssalen – punkt 15.

Lokalplan 1108 endelig vedtagelse til Aarhus Byråd: Aarhus Byråd - Teams-møde – punkt 21.

I forhold til Skæring Busvej er det bl.a. nævnt i Bilag 10: Forslag til samlet besvarelse af bemærkninger og bidrag fra processen med borgerinddragelse, afsnit om Kommunale veje og stier. Derudover er det i forbindelse med vedtagelsen nævnt i Bilag 5 – Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af høringssvar vedr. lokalplan 1108, s. 14-17.

En udvidelse af Skæring Busvej er som så ikke en del af lokalplan 1108, men i forbindelse med Byrådshåndteringen er åbning af Skæring Busvej for biltrafik registreret som et projektønske der arbejdes videre med og skal afsøges finansiering til. Det tidlige anlægsoverslag var vurderet til 2,5 mio. kr., hvor det seneste er væsentlig højere, hhv. 6-8 mio. kr. og det er derfor ikke noget som kan finansieres via vores fortløbende puljer på anlægsprogrammet, men også noget der vil kræve en separat bevilling. Dette betyder at Aarhus Byråd skal vælge at afsætte midler til et samlet løft af infrastrukturen i forbindelse med sommerhusområdet i Skæring. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke noget færdigt projekt, men projekterne vil forventeligt skulle foreligges byrådet såfremt der findes en separat bevilling. Dette betyder at i formodentlig også vil få mulighed for at kommentere og komme til øre i forbindelse hermed.

Som du kan se i ovenstående notater er ønsket begrundet, i en bekymring for høj andel gennemfartstrafik på den østlige del af Skæring Hedevej. Dette er området ikke gearet til og da der netop ikke er huse direkte ud til Skæring Busvej, på samme måde som den østlige del af Skæring Hedevej, er denne strækning vurderet til at kunne håndtere gennemkørende trafik bedre. Nu har lokalplanen netop været vedtaget en del år uden trafikale ændringer og det kunne derfor være relevant at se nærmere på hvorvidt trafikken på Skæring Hedevej (øst) er steget og alternativt også se på hvor meget trafik Skæring Busvejs åbning forventeligt vil generere, dette også med den grønne omstilling i tankerne. Dette vil jeg meget gerne grave lidt yderligere i, når jeg igen er tilbage til mine normale opgaver.

Beklager meget at jeg ikke har tid til at grave yderligere i det nu, men jeg håber at ovenstående kan besvare nogle af jeres spørgsmål.

Med venlig hilsen

Mette Dyrlund Sahlertz

Projektleder

TEKNIK OG MILJØ

Mobilitet

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

mobilitet@mtm.aarhus.dk 

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig  for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: https://aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/naar-du-skriver-til-os/

 Fra: Frands Hollænder <fch@privat.dk>
Sendt: 11. marts 2024 23:19
Til: Mette Dyrlund Sahlertz <
medys@aarhus.dk>
Emne: Indsendte trafikale forslag fra Skæring Fællesråd

 Aarhus Kommune

Teknik og Miljø

Mette Sailertz

 Det er med stor forundring vi i bestyrelsen for Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst har erfaret, at Skæring Fællesråd i sine

bestræbelser på at forbedre trafiksikkerheden på Strandvangsvej - Plantagevej - Åstrup Strandvej i brev til Dem af 25/2-2024 skriver:

 Punkt V. 

Andre trafikale tiltag…..

 Fællesrådet foreslår åbning af Skæring Busvej for privat biltrafik og konkluderer, at det vil give en væsentlig aflastning af Skæring Hedevej!

 Dette resonnement er vi bestemt ikke enige i. Tværtimod mener vi, det vil tilføre Skæring Hedevej mere trafik.

Iøvrigt finder vi det højst besynderligt, at Skæring Fællesråd indsender et sådant forslag uden at kontakte og forespørge de 2 grundejerforeninger,

nemlig Sandheden og Skæring Sandager Øst, som begge er nærmeste naboer og har parceller stødende direkte op til Skæring Busvej,

om vi er enige i forslaget.

Begge grundejerforeningers arealer, stødende direkte op til Skæring Busvej, er udlagt som grønne fællesarealer i forlængelse af hinanden 

med stianlæg for cyklende og gående. Dagligt bruges denne grønne kile af cyklende og gående til vandet, ligesom stianlægget bruges 

af skolebørnene fra vore nabo grundejerforeninger mod nord til at cykle til Skæring Skole. Endvidere er der anlagt legeplads og boldbane 

på fællesarealerne til glæde for børnene, netop fordi arealet er fri for trafik og sikkert for børnene at færdes i.  

Vi ser absolut ingen positiv effekt af at åbne Skæring Busvej for privat biltrafik, men alene en øget trafikal påvirkning tll skade for belastningen

på Skæring Hedevej og til ugunst for beboerne på de tilstødende veje Skæring Sandager og Skæring Egager, Skæringvangen, Skæring Kirkevej 

og Skæring Parkvej, hvis skolebørn skal krydse Skæring Hedevej på vejen til skole. 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at rose Aarhus Kommune for at have indført 40 km zone på Skæring Hedevej, som har givet en mærkbar 

og positiv trafikkultur på vejen og vi ser gerne, at 40 km zonen udvides/forlænges fra Skæring Busvej og helt ud til Svinbovej som Skæring Fællesråd

netop har ansøgt om.

Vi står gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål, og håber du vil videresende vor henvendelse til de relevante personer, således vor indsigelse 

vil indgå positivt i kommunens overvejelser.

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne

Frands Hollænder

 

 

 

Bestyrelsen